زندگی تازه

قدم‌های اساسی برای داشتن پیروزی روحانی - ۳

Episode Summary

داشتن پیروزی روحانی و زندگی سالم مسیحی، به دست و پا زدن‌های ما بستگی ندارد بلکه بستگی دارد به اعتماد نمودن به روح خدا و زندگی بر اساس کلام خدا يعنی کتاب مقدس.‏

Episode Notes

داشتن پیروزی روحانی و زندگی سالم مسیحی، به دست و پا زدن‌های ما بستگی ندارد بلکه بستگی دارد به اعتماد نمودن به روح خدا و زندگی بر اساس کلام خدا يعنی کتاب مقدس.‏