زندگی تازه

زندگیِ تحت کنترل روح‌القدس - ۱۴

Episode Summary

اگر شما حقیقتاً فرزند خدا هستید، امکان ندارد که هديۀ نجات آسمانی را از‌دست بدهید. چون مسيح هرگز مقام پسر يگانۀ خدا را از‌دست نمی‌دهد ما نيز به‌عنوان فرزندان خدا، نجات خود را از‌دست نمی‌دهيم.‏

Episode Notes

اگر شما حقیقتاً فرزند خدا هستید، امکان ندارد که هديۀ نجات آسمانی را از‌دست بدهید. چون مسيح هرگز مقام پسر يگانۀ خدا را از‌دست نمی‌دهد ما نيز به‌عنوان فرزندان خدا، نجات خود را از‌دست نمی‌دهيم.‏