زندگی تازه

رشد روحانی - ۱

Episode Summary

اشخاص روحانی، تشخیص و درک روحانی خوبی دارند. آن‌ها در مسيح رشد کرده و مطابق تعاليم کتاب مقدس عمل می‌کنند. افراد روحانی، تعهد می‌دهند و مسئولیت‌های خود را با امانت به‌انجام می‌رسانند.‏

Episode Notes

اشخاص روحانی، تشخیص و درک روحانی خوبی دارند. آن‌ها در مسيح رشد کرده و مطابق تعاليم کتاب مقدس عمل می‌کنند. افراد روحانی، تعهد می‌دهند و مسئولیت‌های خود را با امانت به‌انجام می‌رسانند.‏