زندگی تازه

دوستی و صمیمیت با خدا - ۱

Episode Summary

اگر می‌خواهیم با خدا رابطه‌ای دوستانه و صمیمی داشته باشیم، این رابطه و دوستی و صمیمیت فقط ازطریق ايمان به عیسی مسیح خداوند و واقعيت مرگ و قيام او امکان‌پذیر است.‏

Episode Notes

اگر می‌خواهیم با خدا رابطه‌ای دوستانه و صمیمی داشته باشیم، این رابطه و دوستی و صمیمیت فقط ازطریق ايمان به عیسی مسیح خداوند و واقعيت مرگ و قيام او امکان‌پذیر است.‏