زندگی تازه

عيسی در خانۀ فريسی - ۱

Episode Summary

در فصل چهاردهم انجیل لوقا، عیسی مسیح در قالب مَثَل، اصل مهمی را در زندگی بیان می‌کند. هرکه خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گرديد.‏

Episode Notes

در فصل چهاردهم انجیل لوقا، عیسی مسیح در قالب مَثَل، اصل مهمی را در زندگی بیان می‌کند. هرکه خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گرديد.‏